EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Bülent Topçu
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Ali Ay
İHALE ADRESİ 5. Bölge Emlak Servis Müdürlüğü-Malatya
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0422 2124800/4328-318 Faks: 0422 2129039
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ 5.bolgeemlakveinsaatmud@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 11-09-2019 13:12:44
İHALE TARİHİ VE SAATİ 09-10-2019 14:00:00
ŞARTNAME BEDELİ
İHALE USULÜ KİRALAMA VE SATIŞ
İHALENİN KONUSU KİRALAMA VE SATIŞ
DOSYA NUMARASI

İHALE DETAYI

Notlar

İHALE DUYURUSU

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/MERKEZ

EMLAK KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 1. Elazığ İli, Sivrice İlçesi, Dedeyolu köyü, Uluova İstasyon sahası 658 sayılı parselde  kayıtlı 4000,00 m2 taşınmazı ‘’Tarım amaçlı olarak ‘’ kullanılmak üzere aylık KDV hariç 95,00 TL/Ay muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkılmak suretiyle kiralanacaktır.
 2. İhale 09.10.2019 Çarşamba günü saat 14.00 de TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Malatya adresinde Taşınmaz İhale Komisyonunca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
 3. Her türlü masraflar ilgilisine aittir.
 4. Alan üzerinde bulunan ağaçların kesilmemesi ve bakımının ilgili kiracıya aittir.
 5. İlgili Kurum ve Kuruluşlardan her türlü iznin ve ruhsatların ilgilisi tarafından alınması, bunlar için 6 ay süre verilmesi, bu sürede gerekli izinlerin alınamaması halinde, işlemlerin olumlu yönde ilerlemesi ve TCDD uygun görmesi halinde 6 ay daha süre verilecek, bu dönemler için de ön sözleşme imzalanması ve kira bedelinin  %20 sinin peşin tahsil edilecektir.
 6. Gerekli iznin ve ruhsatların alınmasına müteakip 31.12.2021 tarihine kadar geçerli ana sözleşme akdedilecek, kira bedelinin ise sözleşme sonuna kadar her yıl bir önceki yılın ayına göre göre Yİ/ÜFE oranında artırılacaktır.
 7. 828 numaralı tamimde belirtilen demiryolu koridor genişlikleri ve güvenlik mesafeleri ile Bilim, Sanayi ve teknoloji Bakanlığının 18.06.2014 Tarih ve TS 11939/T2 sayılı mecburi Standart Tebliğine göre yanıcı, patlayıcı maddeler ve can ve mal güvenlik mesafelerine uyulması ve bu doğrultuda gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınacaktır.
 8. Teşekkülümüzün ihtiyacı veya taşınmazın yeniden düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve satışı söz konusu olduğunda, yapılacak tebligata müteakip en geç 2 ay içerisinde herhangi bir hak talebinde bulunulmadan taşınmazın şartsız ve nizasız tahliye edilecektir.
 9. İhaleye yerli istekliler katılabilecektir.
 10. İhale Şartnamesi TCDD 5. Bölge Emlak Müdürlüğü-Malatya adresinde ücretsiz görülebilir veya temin edilebilir.
 11. Geçici teminat bedeli 285,00 TL olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 14.00’ye kadar Malatya 5.Bölge Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz, alınacaktır.
 12. İhale şartname bedeli 50,00 TL+KDV olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz, alınacaktır.
 13. İhaleye katılmak isteyenler İhale dosyasını en geç 09.10.2019 Çarşamba günü saat 14:00 e kadar TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. 
 14. Posta ile yapılan teklifler geçerlidir. Gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan ve ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 15. İhaleye katılan istekliler arasında en yüksek teklifi veren 1.  talipli ile sözleşme imzalanacak olup 1. taliplinin sözleşme imzalamaması halinde geçici teminat irad kaydedilecektir.  İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde 2.  talipli ile sözleşme imzalanacaktır. 2.  Taliplinin de sözleşmeye gelmemesi halinde geçici teminatı irad kaydedilecektir.
 16. İhaleye tek katılımın olması halinde aynı şartlarla; istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.
 17.  İhaleye Katılacak isteklilerden;
 1. İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde:

—Kanuni İkametgâh Belgesi,

—Nüfus Cüzdanı sureti,

—Noter tasdikli imza sirküleri,

—Savcılıktan iyi hal kâğıdı (Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.),

—Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, Kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,

—İsteklinin Vergi Dairesine borcunun olmadığına veya Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına ait belge veya taahhütname,

—İsteklinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunmadığına dair belge veya taahhütname.

—Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,

—İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden alınmış yer görme belgesi

—Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

—Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi,

—Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması, 

 

 1.  İsteklilerin Tüzel Kişilik Olması Halinde,

—Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,

—Tüzel kişiliğe ait ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

—Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edenlerin bu işle ilgili imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

—Tüzel kişiliğin son döneme ait vergi beyannamelerinde beyan edilen gelir ve kurumlar vergilerinin, ödendiğine ve borcunun olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ve SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcunun bulunmadığına dair belge veya taahhütname.

—Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair geçici teminat makbuzu ya da teminat mektubu,

—İsteklilerin vekâleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekâletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan sureti,

— Elazığ Gar Müdürlüğünden veya Elazığ 53.Emlak Bölge Kısım Şefliğinden yer görme belgesi

—Türkiye’deki tebligat adresi (Şartname eki örneğine göre),

—Şartname satışına ait TCDD vezne makbuzunun aslı veya fotokopisi,

—Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,

 

 1. İsteklilerin Ortak Girişim Olması Halinde,

 

 • Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişi olma durumlarına göre her birinin Bu maddenin A ve B bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ve Şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme. A, B, C bentlerinde istenilen belgelerin tümünün aranan şartlara haiz olarak “ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış” asılları veya Noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

 

Taahhütname veren isteklilerden ihaleyi kazanan istekliden ilgili Kurumlardan, kaydı veya borcu olmadığına dair belge getirmesi istenecek olup TCDD tarafından belirtilen süre içerisinde bu belgeleri getirmeyen veya taahhüdünün geçerli olmadığı tespit edilen isteklinin geçici teminatı irat kaydedilecektir. 

D) Teklif Mektubu,

***(İstenilen belgelerin tümü son üç ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır)***

16-TCDD bu ihalede 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu” ve 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”na tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İlgililere duyurulur.

ADRES                         :

TCDD Genel Müdürlüğü.

5. Bölge Müdürlüğü  -MALATYA           

 

TEL                                 : 0 422 212 48 00 / 308       

FAKS                               : 0 422 212 90 39

İNTERNET ADRESİ   : www.tcdd.gov.tr

İhale İlanı

BELGELER

Başlık Değer

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM