EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ İrfan İpek
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Hakan Arıduru
İHALE ADRESİ TCDD Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel Sipariş Şube Müdürlüğü
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0312 3090515/4781 Faks: 0312 3115305
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ hakanariduru@tcdd.gov.tr
İLAN TARİHİ 09-05-2019 11:30:23
İHALE TARİHİ VE SAATİ 31-05-2019 10:00:00
ŞARTNAME BEDELİ -
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU MAL ALIMI
DOSYA NUMARASI 2019/220302

İHALE DETAYI

Notlar
İhale İlanı

TEŞEKKÜLÜMÜZÜN MEMUR VE MEMUR ADAYLARINA, KORUMA VE GÜVENLİK PERSONELİNE 2019 YILI GİYİM HAK EDİŞİ OLARAK VERİLECEK OLAN 10 KALEM MUHTELİF YAZLIK VE KIŞLIK GİYİM EŞYASI

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

Teşekkülümüzün Memur ve Memur Adaylarına, Koruma ve Güvenlik Personeline 2019 yılı giyim hak edişi olarak verilecek olan 10 kalem muhtelif yazlık ve kışlık giyim eşyası mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN

:

2019/220302

 

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

b) Adresi

:

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE STOK KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No:3 06050 ALTINDAĞ/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3123090515/4211 - 3123115305

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Teşekkülümüzün Memur ve Memur Adaylarına, Koruma ve Güvenlik Personeline 2019 yılı giyim hak edişi olarak verilecek olan 10 kalem muhtelif yazlık ve kışlık giyim eşyası

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

10 Kalem Muhtelif Yazlık ve Kışlık Giyim Eşyası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

8 Kalem Giyim Malzemesi Teknik Şartnamenin 1.1 Maddesine göre Teşekkülümüze bağlı Madde 11.1 de belirtilen iş yerlerindeki personelin ölçüsü alındıktan sonra imal edilerek Haydarpaşa Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü/İSTANBUL adresine (Zorunlu kalınması durumunda İdarece teslim yeri olarak Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA adresine teslimi de istenilebilir.) Diğer 2 Kalem Giyim Malzemesi (1.239 Adet Memur Kışlık Gömlek (Açık Mavi) ve 1.397 Adet Memur Triko Kazak) Teknik Şartnamenin 1.1.1 Maddesinde belirtilen Beden Ölçü No.larına göre imal edilerek Haydarpaşa Teslim Alma ve Yollama Müdürlüğü/İSTANBUL adresine (Zorunlu kalınması durumunda İdarece teslim yeri olarak Ana İkmal Merkezi Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA adresine teslimi de istenilebilir.) yüklenici tarafından teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

- Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak ve ölçülü alımı yapılacak giyim eşyalarının (Memur Yazlık Resmi Elbise (2 Gömlek + 1 Pantolon) (Ölçülü), Memur Kışlık Resmi Elbise (Ceket + Pantolon + Kılıf) (Ölçülü), Memur Kışlık Gömlek (Ölçülü), Memur Kravat, Memur Triko Kazak (Ölçülü), Güvenlik Resmi Takım Elbise (Ceket + Pantolon + Kılıf) (Ölçülü), Güvenlik Kışlık Gömlek (Ölçülü), Güvenlik Kravat olmak üzere 8 kalem giyim malzemesi Teknik şartnamenin 11.1 maddesinde belirtilen Teşekkülümüze bağlı Bölge Müdürlüklerinden 35 (otuz beş) takvim günü içinde personelin beden ölçülerinin alınması + (artı) 45 (kırk beş) takvim günü içinde imal edilmesi olmak üzere toplam 80 (seksen) takvim günü içinde tamamı tek parti halinde teslim edilecektir. Muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra idarenin yazılı talimatı ile 35 (otuz beş) takvim günü içinde personele teslimatları yüklenici tarafından imza karşılığı yapılacaktır. - Teknik şartnamenin 1.1.1. no.lu maddesinde beden ölçüleri bildirilen 1239 adet Memur Kışlık Gömlek ile 1397 adet Memur Triko Kazak, beden ölçüsü yüklenici tarafından alınan gömlek ve kazaklarla birlikte sözleşme tarihinden sonra 80 gün içerisinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzasını müteakip ilk gün işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

31.05.2019 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı Genel İhale Komisyonu Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu (4052 No.lu Oda) Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 06050 Altındağ/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

b) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu,

c) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,

d) İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi,

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca yetkili Kurum veya Kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatcı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Teklif değerlendirme sonucunda geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı ve ekonomik açıdan ikinci en avantajlı olması öngörülen teklif sahibi istekliler, teklif verdikleri giyim malzemelerine ait (mühürlü örneği daha önce idarede görülebilecektir) birer adet numuneyi kendilerine bildirilen tarih ve saate kadar idareye teslim edeceklerdir. Bu numunelerin Teknik Şartname ve TCDD Mühürlü Şahit Numunesine göre, göz muayenesi ve kontrolü (işçilik, ölçü, renk ve görünüş bakımından) yapılacaktır. İdare tarafından yapılan göz muayenesi ve kontrolü sonucunda numunenin teknik şartname ve TCDD mühürlü numunesine uygun bulunmaması halinde istekli firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü Giyim Malzemesi üretimi veya temini


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BELGELER

Başlık Değer
Tüm Dosyalar Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM