EN
Resim: udh-logo Resim: ataturk-img

İHALE BİLGİLERİ

Başlık Değer
İHALEYİ YAPACAK BİRİM
İHALE YETKİLİSİ Yüksel Güre
İHALE SORUMLUSU PERSONEL Nihat Meşe
İHALE ADRESİ 5. Bölge Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Yeşiltepe Gazi Mah. Medeniyet Cad. No:10/2 Yeşilyut/ Malatya
TELEFON VE FAKS NO Tel: 0422 2124800/4459-4149 Faks: 0422 2124820
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ nm444@hotmail.com
İLAN TARİHİ 24-04-2019 11:04:34
İHALE TARİHİ VE SAATİ 15-05-2019 09:30:00
ŞARTNAME BEDELİ 200
İHALE USULÜ AÇIK İHALE USULÜ
İHALENİN KONUSU YAPIM İŞLERİ
DOSYA NUMARASI 2019/194206

İHALE DETAYI

Notlar
İhale İlanı

SUVEREN İSTASYON SAHASININ AYDINLATILMASI İŞİ

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 5. BÖLGE SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

SUVEREN İSTASYON SAHASININ AYDINLATILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/194206

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GAZİ MAHALLESİ MEDENİYYET CAD. NO:10/2 44080 YEŞİLTEPE/ YEŞİLYURT/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası

:

4222124800 - 4222124816

c) Elektronik Posta Adresi

:

5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İstasyon sahasına 7 adet direkle aydınlatma yapılması ve 300 metreküp kazı yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

BİNGÖL

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ÖZALPER MAH. İSTASYON CAD. NO 1 YEŞİLYURT MALATYA

b) Tarihi ve saati

:

15.05.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

1.Teklif edilen armatürlerin ilgili standartlara uygun olduğunu gösteren belgeler ve tip deneyleri bölümünde belirtilen şartlara ait belgeler akredite edilmiş bir kuruluş tarafından verilmiş olacaktır. Belgeyi veren kuruluşun akredite olup olmadığı TÜRKAK tarafından belgelendirilmiş olacaktır.

2. İmalatçı fırmaya ait ISO 9001 :2000 Kalite Sistem Uygunluk Belgesi verilecektir.

3. LED armatürlerin yapısını ve boyutlarını gösteren resimler verilecektir.

4. Armatürlere ait (ışık şiddeti değerleri) verilecektir.

5. LED’li armatürlerin alçak gerilim deneyleri (İzolasyon, Gerilim, Kaçak Akım) testleri yapılmış olacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

D-V GURUBU İŞLER

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ELEKTRİK MÜH, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinde yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı sahibi 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TFP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanı

TFmin: Aşırı düşük teklif sorgulamasından sonra geçerli en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

SIRA NO

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Min Teklif Oranı

Max Teklif Oranı

PUAN

1

Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve
her genişlikte sert toprak kazılması (derin kazı)

1,95

2,93

2

2

Kurşunsuz pvc izoleli kabloyla
besleme hattı 3*1.5 mm2 NVV (NYM)

1,11

1,67

1

3

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı
4*6 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)

2,96

4,44

4

4

Ø 90 mm PE kablo muhafaza koruge boru

1,88

2,82

2

5

Led prj. 150 wat'a kadar (220 v. ac.)

13,46

20,18

17

6

Tip 2 Telekom Ek Odası
(döküm kapaklı TCDD yazılı 64x84x90cm)

4,42

6,62

6

7

12 mt PLATFORMLU GALVANİZLİ
AYDINLATMA DİREĞİ

10,18

15,27

13

8

RAY ALTI GEÇİŞ VE KORUGE BORUSU
İMAL VE MONTAJI (ÇİFT KORUGE BORU İLE)

1,22

1,84

2

9

Diğer İş Kalemleri

2,82

4,23

3

 

SIRA NO

DİĞER İŞ KALEMLERİ

1

El ile yumuşak küskülük kazılması

2

MEVCUT TAŞLARLA ARNAVUT KALDIRIM YAPILMASI

3

AYDINLATMA PANOSU

4

220 V, 10 A ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA

5

3×60 A, Icn=8 kA, 1.7×Icn, GÜÇ KATS.:0.5 OTOMATİK ŞALTERLER

6

3×60 A. SAATLİ TİP SOKAK LAMBASI ZAMAN ŞALTERİ

7

4×6 mm², 0.6/1 KV YVV (NYY) TERMOPLASTİK EK KUTULARI

8

Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması

9

Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)

10

Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma)

11

Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 40 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1)

12

Kuru tip termik koruyuculu kontaktör 3*25 a.

13

Çelik,gaz,galvan.boru içine çekilen topraklama hattı 16 mm2

14

1kv yeraltı kablo.kolon ve besleme hattı 4*2.5 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1)

15

Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır

16

2 " GALVANİZLİ BORU

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. Diğer Kalemler: iş grubu için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının, Diğer Kalemler için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.  

A.2.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alınamayacaktır.

A.2.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam Puan (TP)

Toplam puan (TP), Teklif Fiyat Puanı (TFP), Kalite Ve Teknik Değer Nitelik Puanı (KTP) TP = TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı MUHASEBE VE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SATIN ALMA VE STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

03/05/2016 tarih ve 29701 sayılı Resmi Gazete ilanı ile TCDD nin yapım işleri ihalelerinde uygulanacak sınır değer (N) kat sayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.

 

BELGELER

Başlık Değer
İDARİ ŞARTNAME Dosyayı indirmek için tıklayın.

NOT: BU SİTEDE YAYIMLANAN BİLGİLER, ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ, YAYIMLANAN BELGELER İLE ORİJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLIKLARDA ORİJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR. İHALE DOKÜMANI OLARAK KULLANILAMAZ.

MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ

Başlık Değer
MALZEME ADI
MALZEME CİNSİ
MİKTARI
BİRİM